WSTĘP i REGULAMIN KLUBU

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN OTWARCIA OD 21:00

PIĄTEK – START 21:00

OD GODZINY 23:00 WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 10 ZŁ,

SOBOTA  – START 21:00

OD GODZINY 21:00 WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 20

     

Regulamin Klubu

1. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Osoby przebywające na terenie dyskoteki zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w dyskotece.

3. Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren dyskoteki broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych.

4. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Zabrania się wnoszenia własnych napojów bądź jedzenia.

6. Do dyskoteki wstępu nie mają:
– osoby poniżej 21 roku życia,

7. Organizator i służby porządkowe mogą odmówić wejścia do dyskoteki bez podania przyczyny !

8. Nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki czuwać będą osoby porządkowe nie umundurowane i bez identyfikatorów.

9. Osoby porządkowe uprawnione są do:
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie dyskoteki,
– przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wskazane wyżej przedmioty,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,
– usunięcia z terenu dyskoteki osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg dyskoteki.

10. W dyskotece są miejsca stojące lub siedzące nienumerowane.

11. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście do dyskoteki, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

12. Zwrot całości lub części kwoty wydatkowanej na bilet zależeć będzie od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do dyskoteki czy w trakcie przebywania na jej terenie.

13. Jeżeli po wejściu do dyskoteki osoba będzie chciała oddać bilet żądając zwrotu za jego zakup z przyczyn osobistych (np. za hałas dyskotekowy, nie odpowiadająca atmosfera itp.) kwota zakupu biletu nie podlega zwrotowi.

14. Osoba przy wejściu do dyskoteki jest zobowiązana poinformować Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych (np. epilepsja, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem itp.), w przeciwnym wypadku wchodzi do dyskoteki na własną odpowiedzialność.

15. Organizator może nie wyrazić zgody na wejście do dyskoteki osoby z problemami zdrowotnymi.

16. Osoby wchodzące na teren dyskoteki winny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu.

17. Każda osoba przebywająca na terenie dyskoteki wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych dyskoteki oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

18. Wnoszenie i korzystanie na terenie dyskoteki z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio–video jest zabronione bez zezwolenia Organizatora.

19. Dyskoteka jest monitorowana w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, jedynie do wglądu Organizatora, nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów i dla osób trzecich.

20. Zasady przechowywania ubrań i rzeczy pozostawionych w szatni są do wglądu u Szatniarza oraz są wyszczególnione w szatni.

21. Obszar przed głównym wejściem do dyskoteki nie należy do zakresu obowiązków osób porządkowych. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają żadnych podstaw prawnych do odpowiedzialności Organizatorów.