WSTĘP i REGULAMIN KLUBU

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN OTWARCIA OD 21:00

PIĄTEK – START 21:00

OD GODZINY 22:00 WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 10 ZŁ,

SOBOTA  – START 21:00

OD GODZINY 21:00 WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 20

     

Regulamin Klubu

1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Osoby przebywające na terenie PUB-u zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w PUB-ie.

3. Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren PUB-u broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych.

4. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Zabrania się wnoszenia własnych napojów bądź jedzenia.

6. Do PUB-u wstępu nie mają:
– osoby poniżej 19 roku życia,

7. Organizator i służby porządkowe mogą odmówić wejścia do PUB-u bez podania przyczyny !

8. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby porządkowe nie umundurowane i bez identyfikatorów.

9. Osoby porządkowe uprawnione są do:
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie PUB-u,
– przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wskazane wyżej przedmioty,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,
– usunięcia z terenu PUB-u osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek w PUB-ie.

10. W PUB-ie są miejsca stojące lub siedzące nienumerowane.

11. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście do PUB-u, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

12. Zwrot całości lub części kwoty wydatkowanej na bilet zależeć będzie od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do PUB-u czy w trakcie przebywania na jej terenie.

13. Jeżeli po wejściu do PUB-u osoba będzie chciała oddać bilet żądając zwrotu za jego zakup z przyczyn osobistych (np. za hałas, nie odpowiadająca atmosfera itp.) kwota zakupu biletu nie podlega zwrotowi.

14. Osoba przy wejściu do PUB-u jest zobowiązana poinformować Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych (np. epilepsja, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem itp.), w przeciwnym wypadku wchodzi do PUB-u na własną odpowiedzialność.

15. Organizator może nie wyrazić zgody na wejście do PUB-u osoby z problemami zdrowotnymi.

16. Osoby wchodzące na teren PUB-u winny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu.

17. Każda osoba przebywająca na terenie PUB-u wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych PUB-u oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

18. Wnoszenie i korzystanie na terenie PUB-u z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio–video jest zabronione bez zezwolenia Organizatora.

19. PUB jest monitorowany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, jedynie do wglądu Organizatora, nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów i dla osób trzecich.

20. Zasady przechowywania ubrań i rzeczy pozostawionych w szatni są do wglądu u Szatniarza oraz są wyszczególnione w szatni.

21. Obszar przed głównym wejściem do PUB-u nie należy do zakresu obowiązków osób porządkowych. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają żadnych podstaw prawnych do odpowiedzialności Organizatorów.