WSTĘP i REGULAMIN KLUBU

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN OTWARCIA OD 21:00

PIĄTEK – START 21:00

WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 10

PANIE WSTĘP DARMOWY DO 23:00

SOBOTA  – START 21:00

WSTĘP DLA WSZYSTKICH – 20

     

Regulamin Klubu

1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Osoby przebywające na terenie lokalu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w klubie.

3. Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren lokalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych.

4. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Zabrania się wnoszenia własnych napojów bądź jedzenia.

6. Do KLUBU wstępu nie mają:
– osoby poniżej 18 roku życia,

7. Organizator i służby porządkowe mogą odmówić wejścia do PUB-u bez podania przyczyny !

8. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby porządkowe nie umundurowane i bez identyfikatorów.

9. Osoby porządkowe uprawnione są do:
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie klubu,
– przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wskazane wyżej przedmioty,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także mienia,
– usunięcia z terenu lokalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek w klubie.

10. W lokalu są miejsca stojące lub siedzące nienumerowane.

11. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście do lokalu, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

12. Zwrot całości lub części kwoty wydatkowanej na bilet zależeć będzie od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do klubu czy w trakcie przebywania na jej terenie.

13. Jeżeli po wejściu do lokalu osoba będzie chciała oddać bilet żądając zwrotu za jego zakup z przyczyn osobistych (np. za hałas, nie odpowiadająca atmosfera itp.) kwota zakupu biletu nie podlega zwrotowi.

14. Osoba przy wejściu do klubu jest zobowiązana poinformować Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych (np. epilepsja, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem itp.), w przeciwnym wypadku wchodzi do lokalu na własną odpowiedzialność.

15. Organizator może nie wyrazić zgody na wejście do klubu osoby z problemami zdrowotnymi.

16. Osoby wchodzące na teren lokalu winny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu.

17. Każda osoba przebywająca na terenie lokalu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

18. Wnoszenie i korzystanie na terenie klubu z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio–video jest zabronione bez zezwolenia Organizatora.

19. Lokal jest monitorowany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, jedynie do wglądu Organizatora, nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów i dla osób trzecich.

20. Zasady przechowywania ubrań i rzeczy pozostawionych w szatni są do wglądu u Szatniarza oraz są wyszczególnione w szatni.

21. Obszar przed głównym wejściem do klubu nie należy do zakresu obowiązków osób porządkowych. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają żadnych podstaw prawnych do odpowiedzialności Organizatorów.

22. Wejście do klubu jest jednoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY na możliwość bycia nagrywanym przez osoby do tego upoważnione, w celach promocyjnych lokalu. Wizerunek osób uwidocznionych na filmie nie będzie udostępniony w żadnym innym celu.