RODO

RODO – Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY GASTRONOMICZNEJ “DMG” – KLUB MUZYCZNY TROKADERO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę Gastronomiczną „DMG” – Klub Muzyczny TROKADERO (zwany dalej: Klub Muzyczny TROKADERO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Gastronomiczna „DMG” Dariusz Grudziński – Klub Muzyczny TROKADERO z siedzibą przy ul. Moniuszki 2, 75-557 Koszalin, nr tel (94) 345 91 93 adres e-mail: trokadero@trokadero.pl

2. W Firmie Gastronomicznej „DMG” – Klub Muzyczny TROKADERO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: trokadero@trokadero.pl lub telefonicznie 509 073 254.

3. Klub Muzyczny TROKADERO może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • rezerwacja miejsc-stolików-loży, oraz sal specjalnie do tego przeznaczonych,
 • zabezpieczenia przedmiotów znalezionych, bądź pozostawionych po zakończeniu imprezy,
 • organizowania zaplecza gastronomicznego dla imprez zorganizowanych zgodnie z wytycznymi klienta,
 • i innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

6. W związku z przetwarzaniem przez Klub Muzyczny TROKADERO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub Muzyczny TROKADERO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANEGO MONITORINGU WIZYJNEGO PROWADZONEGO W FIRMIE GASTRONOMICZNEJ “DMG” – KLUB MUZYCZNY TROKADERO

 

1. Monitoring wizyjny w Klubie Muzycznym TROKADERO, został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem Administratora nad jego terenem oraz terenem wokół obiektu (wejścia do budynków, teren przed wejściem), w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.

2. Budynek objęty monitoringiem jest oznakowany przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”).

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, magazynów oraz części zaplecza.

4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Firma Gastronomiczna „DMG” Dariusz Grudziński – Klub Muzyczny TROKADEROz siedzibą przy ul. Moniuszki 2, 75-557 Koszalin, nr tel (94) 345 91 93 adres e-mail: trokadero@trokadero.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem e-mail: trokadero@trokadero.pl lub telefonicznie 509 073 254.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celach ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy jak również pracowników na terenie monitorowanym.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Klub Muzyczny TROKADERO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 ze zm.) Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO